Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbudOxford Research, PWC og CEBR (CBS) har gennemført midtvejsevaluering af projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen afprøves redskaberne Mestringsskema og BVC med henblik på at forebygge vold på botilbud.


I projektet benyttes en helhedsorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på at inddrage borgernes ressourcer og erfaringer med henblik på at styrke borgerens mestringsevne, følelse af egen kontrol og oplevelse af at blive inddraget og hørt. Som led heri skal projektet afprøve redskabet Mestringsskema, der er et systematisk dialogbaseret værktøj, der er udviklet til at forudsige vold og udadreagerende adfærd på kort sigt. Mestringsredskabet skal afprøves i kombination med det international anerkendte og validerede redskab Bröset Violence Checklist (BVC), der er udviklet med henblik på at forebygge vold i behandlingspsykiatrien.

 

Indsatsens formål er at bidrage til, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd. Den primære målgruppe for indsatsen er borgere på botilbud med psykiske vanskeligheder og kognitive funktionsnedsættelser. Den sekundære målgruppe er fagprofessionelle, der er ansat på botilbud.

 

Implementeringen af indsatsen afprøves i ni botilbud og et forsorgshjem i Odense, Ishøj, København, Esbjerg og Svendborg kommuner i perioden 2015-2018.

 

Evalueringen over 3 år og skal samlet set svare på om indsatsen virker på målgruppen, hvordan indsatsen implementeres bedst og hvad der er de økonomiske gevinster og udgifter ved indsatsen. Nærværende midtvejsevaluering afdækker implementeringen af indsatsen og peger på hindringer og fremmere for det videre forløb. I slutevalueringen i 2018 gennemføres en egentlig effektevaluering på baggrund af et kontrolgruppedesign dvs. med inddragelse af data om voldsepisoder fra et stort udvalg af botilbud, der ikke indgår i indsatsen.

 

Midtvejsevalueringen bygger på et solidt vidensgrundlag, der består af store mængder af både kvantitative og kvalitative data. Det drejer sig om interviewdata, surveydata, voldsregistreringer og fidelitetsdata.

 

Hovedresultaterne fra evalueringen viser, at botilbuddene er nået langt i implementeringen. Selve organiseringen af indsatsen - med triadesamarbejde (leder, tillids -og arbejdsmiljørepræsentant), coaching, supervision og superfunktion med sidemandsoplæring - er implementeret efter forskrifterne. De daglige registreringer i det tilhørende it-system (forebygvoldnu.dk) følges nøje og understøtter det daglige arbejde.

 

Det opleves, blandt ledere af botilbuddene, at der er et kulturskifte på vej, hvor dialogen og samarbejdet mellem medarbejdere og borgere er øget. Medarbejderne har fået et fælles sprog, hvor objektive observationer er borgernes adfærd erstatter en subjektiv fortolkning og forforståelse af adfærden. Der er ydermere sket et skifte mod et mere systematisk voldsforebyggende arbejde, der understøttes af løbende dokumentering bla. ift. risikofaktorer for vold.

 

Botilbuddene er udfordret af at efterleve et par af kerneelementerne i indsatsen. Det er svært, for flere af botilbuddene, at få inddraget samtlige borgere i udarbejdelsen - og de løbende justeringer af mestringsskemaet. Dertil er det endnu ikke lykkedes at få inddraget borgerens netværk (fx en god ven, pårørende o.l.). Netværket kan sidde inde med viden, der kan understøtte borgeres recovery.

 

Du kan læse midtvejsevalueringen her.

31-01-2017


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her