Bymidter under presMange mindre byer i provinsen står i disse år over for udfordringen at have mistet deres funktion som stærk detailhandelscenter. Mange steder er detailhandlen trukket ud af bymidterne – enten til andre større byer eller til nye indkøbsentre i udkanten af byerne. Byerne skal derfor finde nye måder at være centre og mødesteder på. Det er svært at stoppe den økonomiske udvikling og igangværende urbanisering, men ikke desto mindre er det særdeles vigtigt at have øje for, hvordan man kan gøre disse bycentre attraktive igen. Hvordan man finder nye værktøjer til at skabe liv, nye funktioner og mødesteder i disse byer?


Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig udbød sidste år en forsøgspulje under byfornyelsen med temaet "Butiksgader og bymidter under pres". Det overordnede formål med puljen var at igangsætte projekter, der kan inspirere til en videreudvikling af byfornyelsesindsatsen i forhold til de aktuelle udfordringer, som mange små og mellemstore byer står overfor.

 

Fem projekter (i byerne Mørke, Rudkøbing, Haslev, Langå og Vordingborg) fik efterfølgende tilsagn om støtte, og disse projekter skal udvikle og afprøve nye metoder eller redskaber til byfornyelsen med konkrete bud på, hvordan en indsats kan understøtte en positiv udvikling i problemramte bymidter og handelsgader. De igangsatte tiltag skal konkret tilføre nye funktioner og nyt liv til bymidterne og dermed bidrage til positiv byudvikling.

 

Ministeriet har nu igangsat en følgeevaluering af de fem projekter, der har til formål dels at vurdere om formålet med puljen opnås, dels i hvilken udstrækning de enkelte forsøgsprojekter opfylder egne målsætninger, og hvorfor og hvordan noget lykkes - og andet ikke gør. Herudover skal evalueringen indeholde anbefalinger til kommunernes fremtidige områdebaserede indsats og til videreudviklingen af byfornyelsesindsatsen. En vigtig del af evalueringen er desuden at skabe læring og videndeling på tværs af de fem projekter.

 

Oxford Research, Manto og arkitekt Boris Brorman Jensen er blevet valgt til at gennemføre følgeevalueringen, som startes op i november 2015 og løber indtil september 2018.

 

Følgeevalueringen består af tre nedslag i form af en baselinetilgang, der indeholder en før-måling af udgangspunktet for de fem byprojekter, en midtvejsevaluering, der har særligt fokus på projekternes fremdrift, processer og netværksskabelse samt en efter-måling, når projekterne nærmer sig deres afslutning. Nedslagene skaber stærke muligheder for at vurdere både projekternes resultat- og effektskabelse og for at sætte resultaterne i spil undervejs og derved kvalificere projekterne med evalueringen. 

Evalueringen baseres på et solidt datagrundlag, som opnås via en kombination af kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder med henblik på at sikre, at de fem byers udfordringer og metoder til løsning af disse, afdækkes i dybden.

Læs mere om forsøgspuljen på Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boligs hjemmeside: http://www.mbbl.dk/puljer/pulje-til-fornyelsen-af-bymidter-handelsgader-og-mindre-byer

23-11-2015


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her