Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbudOxford Research, PWC og CEBR (CBS) har fået til opgave at evaluere projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen tager man afsæt i de gode erfaringer, der er med at bruge redskaberne Mestringskema i Region Nordjylland og Bröset Violence Checkliste (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien. I projektet afprøves redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.


Siden 2007 har antallet af registrerede hændelser, hvor ansatte og beboere på opholds - og bosteder er blevet udsat for vold, været markant stigende. Det stigende antal voldstilfælde har ført til en national politiske debat om vold og sikkerhed på botilbud og forsorgshjem.

 

Der mangler dog viden om, hvordan vold bedst forebygges. Derfor er der i satspuljeaftalen på det sociale område for 2015 afsat midler til et projekt målrettet en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud. Projektet skal sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldsepisoder.

 

I projektet benyttes en helhedsorienteret tilgang, hvor der lægges vægt på at inddrage borgernes ressourcer og erfaringer med henblik på at styrke borgerens mestringsevne, følelse af egen kontrol og oplevelse af at blive inddraget og hørt. Som led heri skal projektet afprøve redskabet Mestringsskema, der er et systematisk dialogbaseret værktøj, der er udviklet til at forudsige vold og udadreagerende adfærd på kort sigt.

 

Mestringsredskabet skal afprøves i kombination med det international anerkendte og validerede redskab Bröset Violence Checklist (BVC), der er udviklet med henblik på at forebygge vold i behandlingspsykiatrien.

 

Redskaberne forventes derfor at kunne supplere hinanden godt, da der med mestringsskemaet er fokus på en langsigtet kulturændring og forbedring af relationer samtidigt med, at BVC skal anvendes til "her-og-nu" vurderinger, når en medarbejder eller borger bliver utryg.

 

Evalueringen løber over de næste 3 år og svarer på følgende spørgsmål:

 • Virker indsatsen på målgruppen?
 • Hvordan implementeres indsatsen bedst?
 • Hvad der er de økonomiske gevinster og udgifter ved indsatsen?

 

Evalueringen inddrager både kvalitative og kvantitative kilder og metoder, herunder voldsregisterringer, progressionsmålinger, valideret instrumenter, registerdata samt dybdegående casebesøg.

14-09-2015


 • Lærerliv under lup

  Vi har undersøgt hvilke faktorer der har betyning for lærerne

 • Livslang uddannelse

  VEU-ekspertgruppen klar med anbefalinger - Oxford Research har bidraget til under

 • Mobning i kirken

  Præsternes psykiske arbejdsmiljø er forværret, viser ny undersøgelse

 • Sydhavn i udvikling

  Nu rykker bydelen på innvationsdagsordenen

 • Headspace gør gavn

  Det viser ny rapport fra Oxford Research

 • Mental Sundhed

  Evalueringen af satspuljen "Mental Sundhed"

 • Organistkompetencer

  Nutidens kompetencebehov blandt organister

 • Bedre Integration

  Oxford Research evaluerer efteruddannelsen Bedre Integration.

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Maritim vækst

  Mangel på faglærte truer maritim vækst

 • Tidlig Indsats

  Tidlig Indsats - Livslang Effekt

 • Bevægelseskultur

  En ny undersøgelse af folkeskolernes bevægelseskultur

 • Idræt for udsatte

  Idrætstilbud til socialt udsatte mennesker

 • KEEP

  Midtvejsevaluering af KEEP

 • Delebørn

  Oxford Research skal evaluere samtalegrupper for elever.

 • Potentialer ved IKT

  En analyse af erhvervspotentialer forbundet med ikt i Region Midtjylland

 • Ny senioranalytiker

  Velkommen til Johan Olivier Secher

 • Digitale borgere

  Har den fællesoffentlige brugertest gjort digitale selvbetjeningsløsninger bedre?

 • Skilsmissegrupper

  Ny indsats i Ballerup Kommune

 • Integration

  Frivillighed og integration går hånd i hånd

 • Bekæmpelse af vold

  National handlingsplan til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer

 • Når tilsyn anmeldes

  Oxford Research skal evaluere om tilsyn virker, når virksomheden ved AT kommer

 • Team Green

  Oxford Research evaluerer i perioden 2016-2018 projektet Team Green.

 • Radikalisering

  14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

 • Bevægelse i skolen

  Evaluering af Sunde Børn Bevæger Skolen for Trygfonden og Dansk Skoleidræt

 • Vejledning

  Bedre vejledningsmetoder til folkeskolen

 • Arbejdskraft

  Hvad gør de dygtigste virksomheder?

 • Bymidter under pres

  Oxford Research har udarbejdet et baselinenotat

 • Storrygerpulje

  Midtvejsevaluering af puljen "Forstærket indsats over for storrygere"

 • Grøn omstilling

  Hvordan klarer kommunerne sig på klima-, energi- og transportområdet?

 • Klimatilpasning

  Monitorering af klimatilpasningstiltag i hovedstadsregionen 2016-2018

 • Matchfixing

  Til kamp mod kriminalitet i sport

 • Offshore

  Er efteruddannelsesmulighederne gode nok?

 • Røde Kors

  Røde Kors' frivillige arbejde hjælper integrationen på vej.

 • Collective Impact

  Sociale relationer og det byggede miljø

 • Det er svært!

  Vanens magt er stor.

 • Bymidter under pres

  Dataindsamlingen er i fuld gang

 • Ny efteruddannelse

  Oxford Research evaluerer frem mod 2018 en efteruddannelse om integration.

 • Bymidter under pres

  Oxford Research evaluerer forsøg med nye metoder til byfornyelse

 • Ligestilling

  Ny rapport om internationale erfaringer med køn og ligestilling i forskning

 • Voldsforebyggelse

  Evaluering af indsats med fokus på at forebygge vold på botilbud

 • Kreative erhverv

  En analyse af erhvervspotentialer i de kreative erhverv i Region Midtjylland

 • Mere fred i naturen

  Gode erfaringer med forsøg på reducering af konflikter i naturen til inspiration

 • Parcelhuse

  Fremtidens parcelhuskvarterer - forudsætninger, krav og behov

 • Arbejdsmiljø

  Etablering af arbejdsmiljørådgivningsenhed for folkekirken

 • Sygefravær

  Undesøgelse af inddragelse af sygefravær i APV

 • En attraktiv vare

  Opfølgende undersøgelse af kommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Ligestilling

  Manglende kønsbalance i forskning kan spænde ben for Danmarks ambitioner

 • Radikalisering

  Ny midtvejsevaluering af indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

 • Folkeskoler

  Fordele og ulemper ved en todelt skolestruktur

 • Integration

  DBU inviterer Oxford Research til debat om Fodbold og Integration

 • ”Modelprogram”

  Støtte til velfærdsbyggeri

 • KEEP

  Oxford Research evaluerer KEEP, som er et program målrettet plejefamilier

 • Tidlig Indsats

  Oxford Research evaluerer Forebyggelsespakken "Tidlig Indsats - Livslang Effekt"

 • Evaluering

  Kultursatsning i Kina 2014/15

 • Integration

  i netværket under civilsamfundet bygger bro

 • Anti-mobbestrategi

  Oxford Research skal evaluere udviklingsprojektet Dropmob

 • Ligestilling

  Oxford Research udvalgt som national korrespondent for EIGE

 • Kriminalforsorgen

  Arbejdsmiljøproblemer i Kriminalforsorgen.

 • Skolestruktur

  Ny analyse om lærings- og undervisningsmiljø

 • Flexboligordning

  Landdistriktskommunernes anvendelse af Flexboligordningen

 • Integrationsindsats

  Civilsamfundet bygger bro i ny strategi

 • Innovation

  Oxford Research evaluerer de danske innovationscentre

Information om cookies på oxfordresearch.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her